Araç Değer Kaybı Davası Nedir ?

Araç Değer Kaybı Nedir?

Yaşanan trafik kazası sonrası aracın tamir edilse bile ikinci el piyasasındaki rayiç bedelinde meydana gelen azalmaya araç değer kaybı denir. Başka şekilde ifade etmek gerekirse trafik kazasında hasara uğrayan araç ne kadar iyi tamir edilmiş olursa olsun kaza geçirmesinden dolayı  ikince el piyasa değerinde azalma meydana gelecektir. Örneğin trafik kazasına karışmış olan X markasının A model aracı tamir edildikten sonra aynı marka, model ve kilometre vb özelliklere sahip emsallerine göre kazalı olması sebebiyle alım- satımı zorlaşacak ve daha düşük bedelle alıcı bulacaktır.

Araç Değer Kaybını Ödemekle Sorumlu Olan Kişi ve Kurumlar Kimlerdir ?

Yaşanan trafik kazası sonrası aracında  değer kaybı oluşan kişi  bu zararını  karşı tarafın kusuru oranında diğer araç sürücüsü, işleteni veya  bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar  Zorunlu Mali Sorumluluk  Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden tazmin edebilir. Karayolları Trafik Kanunu madde 85 hükmüne göre ‘’ Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’

Araç Değer Kaybı Davasında Süreler Nedir?

Değer kaybı davasında süre Borçlar Kanunu madde 72 ’’ Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.’’ hükmüne göre araç sahibinin zararı ve tazminatı ödemekle yükümlü olan kişiyi öğrenmesinden itibaren iki yıldır.

Değer Kaybı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Araç değer kaybı davasında görevli mahkeme HMK genel görev ve yetki kurallarına  göre belirlenir. Görevli ve yetkili mahkeme davalın tarafı yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesidir. Davalı tarafın sigorta şirketi olması durumunda yetkili mahkeme asliye ticaret mahkemesi olmaktadır.

Değer Kaybının Hesaplanmasında Hangi Kriterler Önemlidir ?

Araç değer kaybının hesaplanmasında çeşitli kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır.Kaza geçirmiş olan aracın ikinci el piyasasındaki aynı kilometreye sahip emsallerine göre değer karşılaştırması, üretim yılı, hasar geçmişi , hasarın niteliği , aracın kilometresi bunlara verilecek örneklerdendir. Değer kaybı hesaplaması  sigorta eksperleri tarafından yapılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir ?

Değer kaybını tazmin edebilmek için iki farklı durum söz konusudur.İlki kusurlu olan tarafa veya sigortacasına karşı açılacak olan bir tazminat davası ile değer kaybının tazmin edilmesidir. İkinci ve uygulamada daha çok tercih edilen yöntem ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurudur.Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun daha çok tercih edilmesinin sebebi dava sürecine kıyasla daha kısa sürede sonuçlandırılmasıdır.Başvuru Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından en geç 4 ay içinde sonuçlandırılır. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için belli şartların oluşması gerekmektedir. İlk olarak hakkında başvuru yapılacak sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olması gerekmektedir. İkinci olarak sigorta şirketine yapılan başvuru sonucunda teklif edilen tutarın  ekspertiz raporunda belirtilen zarara oranla tatmin edici olmaması, yetersiz olması ya da başvuruya konu uyuşmazlığın 15 gün içinde sonuçlandırılmamasıdır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun 5.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkındaki kararları kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlar için 10 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz süresi içinde başvurulmaması durumunda karar kesinleşir. 40.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yoluna gidilebilmektedir.

Değer Kaybı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Başvuru için gerekli olan belgeler araç ruhsatı, kazanın gerçekleştiği anda tutulmuş kaza tutanağı, ekspertiz raporu ,servis faturası, aracın onarım faturası,  kaza ve onarım fotoğrafları başta olmak üzere ilgili tüm belgelerdir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulması için ayrıca bir form doldurulması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Avukatı

Değer kaybı davası genel olarak bir yıllık bir sürede sonuçlanmaktadır. Davaya göre daha hızlı sonuç alınan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulmasını tavsiye ediyoruz. Dava veya komisyona başvurunun avukat ile takip edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak süreç içerisinde hak kayıplarına uğramamak, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesi için araç değer kaybı alanında uzman bir avukatla çalışılmasında fayda vardır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.