Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Tapuda kayıtların eskiliğinden kaynaklanan ve zaman zaman kadastro – tapuda gerçekleştirilen hatalı işlemlerden kaynaklı olarak tapu kayıtlarında bazı hataların mevcudiyeti söz konusu olmaktadır. Gayrimenkul hukuku açısından önemli olan bu hatalarla alakalı olarak hak kayıplarının yaşanması ihtimaline karşın bireylerin tapu kaydının düzeltilmesi davasına başvurması gerekmektedir. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesi kapsamında açılacak tapu kaydının düzeltilmesi davaları ile alakalı bütün soru işaretlerine cevap vereceğiniz rehbere bir göz atın!

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Tapuda kaydın düzeltilmesi davaları Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen Tapu Belgesi ile alakalı düzeltme taleplerini ifade etmektedir. Malik olunan taşınmaz ile alakalı mevcut bir hatanın düzeltilmesi işlemini konu alan tapu kaydının düzeltilmesi davası ile alakalı genellikle kişisel bilgilerin hatalı yazılmış olması söz konusu olabilmektedir. Hak kullanımını engelleyen ve çeşitli problemleri de beraberinde getiren durumlar değerlendirildiğinde tapu kaydının düzeltilmesi davası oldukça değerlidir. Bu sayede hak sahibi olunan taşınmaz üzerindeki bütün hakların kullanılması söz konusu olabilmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kimler Tarafından Açılmaktadır?

Tapuda mevcut kayıtlarla alakalı hataların bulunması ve bu hatalarla alakalı olarak olası problemlerin yaşanması muhtemeldir. Tapudaki hataları düzeltmek için dava açmaya yetkili olanlar öncelikle tapu maliki sonra da mirasçılarıdır. Elbirliği ile mülkiyetin bulunduğu hallerde bütün ortaklar yararına bir karar alınacağı düşünüldüğünden bu tür durumlarda tek bir ortağın başvurusu da kabul edilmektedir. Bu çerçevede tapu kaydının düzeltilmesi için açılacak davada tek ortak da işlemlere başlayabilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılmaktadır?

Tapu kaydının düzeltilmesi ile alakalı davalarının açılması esnasında davalı taraf Tapu Sicil Müdürlüğü olarak kabul edilmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlemeye yönelik bu başvuruların Tapu Sicil Müdürlüğü açısından herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmesi söz konusu olmayacaktır.

Tapu Kaydı Düzeltme Davası Öncesi Tapuya Başvuru Zorunluluğu

Tapu Sicil Tüzüğü Madde 75 kapsamında tapu kaydının düzeltilmesi davası ile alakalı olarak dava açma süreci öncesinde tapu müdürlüğüne yapılacak başvuru aranmaktadır. Başvurunun yapılması dava açmak adına bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede davanın açılmasından evvel Tapu Müdürlüğü nezdinde bir başvurunun yapılması zorunludur. Başvuru yapılmadığı takdirde dava açma ön koşulunun sağlanmadığı durumlarda dava kabul edilmeyecektir. Tapu Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda düzeltme talebinin reddi sonrasında doğrudan dava açma imkânı vardır. Burada önemli olan Tapu Müdürlüğü’nün ret kararı vermesidir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları ve İspat Yükümlülüğü

Tapu kaydının düzeltilmesi ile alakalı davalarda amaç tapu kayıtlarında bulunan hatanın ortadan kaldırılmasıdır. Genellikle tapu kaydında bulunan kimlik bilgisi hatasının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tapu kaydını isteyen kişi ile tapu malikinin aynı kişi olduğunun şüpheye yer vermeksizin kanıtlanması gerekmektedir. Böylesi bir durum düşünüldüğünde kadastro tutanakları, kimlik bilgileri, tanıklar, bilirkişi raporları ve keşif gibi pek çok uygulama esas alınmaktadır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücretleri

Bir tapu kaydı düzeltme davası ile alakalı olarak dava açmak isteyen kimselerin düzeltme taleplerine karşılık harç ve vekalet ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu ücretlerin ne kadar olacağı ilgili mahkeme katipliğinden öğrenilebilmektedir. Yıldan yıla değişen harç ve vekalet ücretleri konusunda en doğru bilgilere taşınmazın bağlı olduğu yerdeki mahkeme katipliğinden bilgi alınabilmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tapu kayıtları ile alakalı olarak düzeltme talebinin iletilebilmesi açısından Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri ise yetki bakımından tercih edilmesi gereken mahkemedir. Tapu kayıtlarının düzeltilmesi konusunda siz de bir başvuru yapacaksanız mutlaka doğru mahkeme nezdinde başvurular yapmalısınız.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu kayıtlarında meydana gelen sorunlarla alakalı Yargıtay, aldığı kararlarla pek çok konuya açıklık getirmiştir. Bu bağlamda başvuru sahiplerinin aşağıda sıralanan hususları dikkate almaları oldukça önemlidir.

  • Düzeltme istenmesi durumunda tapu kayıtları, kadastro tutanakları ve kadastro sonrasında elde edilmiş taşınmazlar için bununla alakalı belgeler ibraz edilmelidir,
  • Nüfus müdürlüğünce tapu sahibiyle aynı sim ve bilgilere sahip kimselerin bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Böylesi bir benzerliğin bulunması durumunda ilgili kişilerin bilgisine başvurulmalı ve buna uygun bir şekilde düzeltme gerçekleşmelidir,
  • Taşınmazın bulunduğu yerdeki zabıta birimleri eliyle malikle aynı ismi taşıyan kimselerin mevcudiyeti araştırılmalıdır,
  • Tanıkların bahse konu talepler hakkındaki bilgisine başvurulmalıdır,
  • Yukarıdaki bütün bilgiler kapsamında kesin sonuca ulaşılamadığı hallerde keşif, tanıklık ve bilirkişi tespitlerinden faydalanılmalıdır.