Ecrimisil Nedir? Talep Şartları Nelerdir?

Ecrimisil, Gayrimenkul Hukuku kapsamında değerlendirilen bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ecrimisil taşınmazın kullanımında hak sahibi olanın rızası ya da herhangi bir hukuki uygunluk olmaksızın taşınmazın üçüncü bir kimse tarafından kullanılmasına karşılık haksız işgal tazminatı olarak değerlendirilmektedir.

İşgal Tazminatı ile alakalı özel hukuk kapsamında herhangi bir düzenleme yapılmamış olsa da Yargıtay İçtihatları bu konuda büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede ecrimisil ile alakalı süreçlerin değerlendirilmesinde daha önce alınmış Yargıtay kararları çok ciddi öneme sahiptir.

Ecrimisil Talep Etme Şartları Nelerdir?

İşgal Tazminatı konusunda gerekli şartlar değerlendirildiğinde en önemli iki koşul; hak sahibinin zilyetliğinde bulunan taşınmaza dair işgali gerçekleştirenin kötü niyetli olmasıdır. İkinci seçenek ise haksız işgal nedeniyle hak sahibinin bir kayba uğramış olmasıdır. Ecrimisil kapsamında bir uygulamadan söz edebilmek amacıyla işgalin hak sahibinin rızası olmadan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak işgalin herhangi bir hukuki şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilmesi de çok çok önemlidir.

Hak sahibinin başlangıçta rıza vermesi ve sonradan bu rızadan vazgeçmiş olması da işgal tazminatı kapsamında bir durum ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle de koşulların gerçekleşmiş olması ile alakalı bütün detayların dikkate alınması çok çok önemlidir. İyi niyetin bulunmaması iste bu eylemin işgali gerçekleştiren kişi tarafından anlaşılabilmesidir. Yani işgalci gerçekleştirdiği eylemin kapsamını biliyorsa kötü niyetli zilyet olması söz konusudur.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İşgal Tazminatı söz konusu olduğunda dava açma sürelerinin dikkatle değerlendirilmesi önemlidir. Aksi takdirde ecrimisil konusunda hak düşürücü süreler nedeniyle olumsuzluklarla karşılaşılması söz konusu olacaktır. Yargıtay tarafından alınan kararlar değerlendirildiğinde ecrimisil davası için zamanaşımı süresinin 5 yıl olarak belirlendiği bilinmektedir. Bu bağlamda 5 yıllık süre davanın açıldığı tarihten geriye doğru sayılacaktır. 5 yılık sürenin geriye doğru işletilmesi davadan önceki 5 yılda gerçekleşen haksız fiillerin ortadan kaldırılması noktasında önemli bir konu olacaktır.

Ecrimisil Davası Açılmadan İhtar Gönderilmeli midir?

Ecrimisil davası açılması söz konusu olduğunda tarafların herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına çok dikkatli olması gerekir. Bu durum hak kayıplarının ortadan kalkması adına çok çok önemlidir. İhtar için haksız eylemi gerçekleştiren 3. taraflara yönelik herhangi bir ihtar zorunluluğu bulunmamaktadır.

Haksız bir işgalin söz konusu olduğu taşınmazlarla alakalı ihtar şartı ancak ortak mülkiyetin bulunduğu durumlarda talep edilmektedir. Bu çerçevede taraflardan birinin diğer ortağın izni olmaksızın hakkını kullanması intifadan men durumunu gerekli kılar. Bu bağlamda ihtarın gönderilmesi ve sonrasında Ecrimisil Davası açılması gerekli olacaktır. İhtarın nasıl olacağı konusunda herhangi bir koşul belirlenmemiş olsa da noter aracılığıyla gönderilen ihtar sayesinde ispat zorunluluğunun karşılanması çok daha kolaydır.

Ecrimisil Talebinde İntifadan Men Koşullarının İstisnaları

İşgal Tazminatı ile alakalı bazı hallerde intifadan men mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle de ecrimisil taleplerinin karşılık bulması açısından şu koşulların dikkate alınması gerekliliği vardır.

  • Ortaklığa konu olan malın doğal ürün alınabilen ya da kiraya verilebilen hukuki semere elde edilmesi mümkün bir yer olması,
  • Ortaklık konusu olan malın kamuya ait olması,
  • Paydaşların ortaklık konusu olan mal ile alakalı kullanım anlaşması yapmış olmaları,
  • Aynı ortaklık konusu mala alakalı; daha önceden haksız el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davaların açılması.

Ecrimisin Bedeli Tespiti Nasıl Gerçekleşir?

İşgal Tazminatı ile alakalı olarak bedel tespiti gerçekleşirken en önemli kıstas yine Yargıtay tarafından daha önceden alınan kararlardır. Bu kapsamda kira geliri kadar zarar ödemesi yapılması söz konusudur. Ancak işgal esnasında taşınmaza yönelik zararların ortaya çıkması durumunda bu zararların tazmin edilmesi en önemli konu olarak kabul edilmektedir. Yine yoksun kalınan kazancın da karşılanması gerekliliği bilinmelidir. Haksız işgalin birden fazla yıldır gerçekleştiriliyor olması halinde TÜFE oranında artışların gerçekleştirilmesi söz konusudur.

İşgal Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme

Ecrimisil davaları ile alakalı en önemli konulardan bir tanesi de görevli mahkemedir. Yargıtay tarafından alınan kararlar değerlendirildiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli kabul edilmektedir.